W co więc tak naprawdę wierzą Katolicy?Jest wiele mitów i niejasności w sprawach nauk i doktryn Kościoła Katolickiego, bardzo istotne jest więc wyklarowanie w co tak naprawdę wierzymy my – Katolicy. Opiszemy tu dużo istotnych doktryn, będących esencją wiary katolickiej. To, co słyszymy o wierze katolickiej, a co jest prawdą, zazwyczaj się rozbiega.

 

Doktryna nr 1: Jest jeden Bóg

Izajasz 44:46. Jest tam napisane, że ​​istnieje tylko jeden Bóg, który jest stwórcą i tym, który daje życie. Jest odwiecznym, niestworzonym bytem, ​​będącym we wszystkim i ponad wszystkim. Po prostu Najwyższą Istotą, która stworzyła wszystko co istnieje.

 

 Doktryna nr 2: Trójca Święta

Tak, wierzymy w Trójcę Świętą. Istnieje jeden Bóg (pojedyncza Istota), ale w trzech różnych Osobach. Choć nie odzwierciedla to dokladnie znaczenia Trójcy, św. Patryk z Irlandii mówił o tak zwanej trójlistnej koniczynie. Są trzy różne liście, które tworzą jedną i tę samą roślinę. Trzy liście, które niejako przedstawiają trzy Boskie Osoby: Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, razem będących tym samym Bogiem. Wierzymy więc, że Jezus jest Bogiem, co jest w centrum nauki całego Chrześcijaństwa. Odróżnia nas to od innych religii jak Islam, Świadkowie Jehowy lub inne nieraz pozornie chrzescijanskie poglądy, jednak nieuznające Jezusa jako Boga ani też Trójcy Świętej.

 

Od początków istnienia Chrześcijaństwa uznajemy, że Jezus jest Boską Osobą, która przybrała ludzką naturę. Nazywa się to Unią Hipostatyczną. Rozumiemy też, że ​​Jezus nie był zwykle boską postacią w ludzkim ciele. Przyjął na siebie jednak ludzką naturę, był zatem zarówno w pełni Bogiem oraz w pełni człowiekiem. W Ewangelii wwdług św. Jana 1:1 jest napisane, iż Słowo [Jezus] było z Bogiem ORAZ Słowi [Jezus] było Bogiem. A w czternastym wersecie jest napisane, że Słowo ​​stało się ciałem. Więc tak, przyjął ludzkie ciało . Przybył by nas uczyć, pouczać, przebaczać nasze grzechy i pojednać z Bogiem Ojcem, umierając po to wszystko właśnie za nas na Krzyżu.

Warto zauważyć, iż Biblia mówi, że sam Jezus jest Słowem Bożym, Bożą Mądrością i Mocą. To 3 odwieczne cechy Pana Boga, udowadniające, że to On jest jedynym i wszechmogącym Stwórcą świata.

Wierzymy także w Ducha Świętego, zamieszkującego we wszystkich ochrzczonych Chrześcijaninach. Podtrzymuje On nas, wzmacnia, pociesza, prowadzi oraz działa poprzez siedem swoich darów w naszym życiu. Jest to ten sam Duch Święty, o którym jest napisane w 1 Księdze Mojżesza, w 1 Liście do Hebrajczyków 3:7-9, ten właśnie Duch Święty, którego Pan Jezus podarował nam w dniu Pięćdziesiątnicy.

 

 Doktryna nr 3: Człowiek i jego upadek.

My Katolicy wierzymy, że człowiek został stworzony przez Pana Boga po to by z Nim być na wieczność w niebie. Anioły ​​nie posiadają ciał. Istoty ludzkie je mają i zostały sprowadzone na ziemię by być z Bogiem w bliskiej relacji. Niestety jednak zbuntowaliśmy się przeciw Bogu, nie szanując przykazania, które wyraźnie dał pierwszemu małżeństwu, Adamowi i Ewie, aby nie jedli “owocu z drzewa poznania dobra oraz zła”. Posiadali oni wolną wolę i zdecydowali nie posłuchać Boga. Ten bunt nazywamy właśnie pierwszym grzechem.

Po upadku, Adam i Ewa sprowadzili na świat ból i śmierć, będącymi rezultatem grzechu. Wierzymy, iż Bóg stworzył idealny świat, lecz to wspólny grzech człowieka oraz diabła przyniósł cierpienie. W Biblii dlatego właśnie jest napisane, że doświadczamy śmierci, gdyż jest ona rezultatem pierwotnego grzechu. Nie możemy wejść do nieba z choćby jednym grzechem na duszy. Pan Bóg jednak nie chciał być od nas oddzielony. Właśnie dlatego wysłał do nas Zbawiciela.

 

Doktryna nr 4: Pan Jezus został człowiekiem i za nas dobrowolnie umarł, by zjednać nas z Panem Bogiem.

Człowiek jest jedynie stworzeniem, które nigdy nie dałoby rady spłacić odwiecznego długu. Jedynie wieczny Bóg mógł tego dokonać. Ale przecież to nie Pan Bóg zgrzeszył lecz ludzie. Aby rozwiązać ten problem, Bóg stał się także człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa by umrzeć za nas na Krzyżu i umożliwić drogę do nieba.

Poświęcając Ciało i Krew na Krzyżu, zapłacił On cenę za nasz grzech i umożliwił nam odnalezienie przebaczenia i pogodzenie z Panem Bogiem. Idąc za Nim i powierzając Mu życie poprzez wiarę, my też mamy szansę zostać zbawieni. Każdy z nas, w każdym momencie, ma szansę przyjść do Pana Jezusa, bez względu na to, czym zgrzeszyliśmy w przeszłości.

Pan Jezus mówi w Ew. wg św. Jana 14:6: ” Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie może dostać się do Ojca w niebie, jak tylko poprzeze Mnie”. W Dziejach Apostolskich 4:12 jest natomiast napisane, że “nie ma innego Imienia pod niebem, przez które człowiek może zostać zbawiony poza Imieniem Jezus”. Jedynie Jezus więc ma moc, by nas wybawić. To jedyna droga do nieba. Święty Jan Paweł II doświadczył wielkiej krytyki, kiedy napisał encyklikę Domini Jesus, w której jasno określił, że Jezus jest całą Prawdą i jedyną drogą ku zbawieniu.

Nie możemy więc dowiedzieć się niczego z jakiejkolwiek niechrześcijańskiej wiary, gdyż nie głoszą one pełnej Bożej Prawdy objawionej w Osobie Jezusa Chrystusa. Jest to zwykła strata czasu by szukać Prawdy w innych religiach, gdyż nie posiadają one jedynej prawdziwej objawionej Doktryny. Pan Jezus Chrystus jest naprawdę jedyną drogą.

 

Doktryna nr 5: Wiara i czyny, a nie sama wiara.

Zbawienia można dostąpić poprzez wiarę oraz pokutę, o czym jest mowa w Liście do Rzymian 3, Liście do Rzymian 4 i w Dziejach Apostolskich 2:38. W Biblii jest napisane tam, iż trzeba przyjść do Chrystusa z wiarą. Sama wiara jednak nie wystarcza. Gdy jest napisane “wiara”, w Piśmie Świętym wyraz ten zawiera naśladowanie oraz posłuszeństwo. By więc być uczniami Jezusa Chrystusa, niezbędne są wszystkie trzy: wiara, pokuta oraz posłuszeństwo. Nie wystarczy Boga zaakcepować, lecz pielęgnować relację z Nim oraz podążamy za Nim, a także wykonywać Jego Wolę.

W Ew. wg św. Mateusza 28:19 jest poruszony temat bycia uczniem. Czytamy: „idźcie i nawracajcie wszelkie narody oraz uczcie je wszystkiego czego Ja was nauczyłem, i chrzcijcie je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jeżeli więc mówimy, że wierzymy w Pana Jezusa, musimy też spełniać to, czego nas nauczył, należy przyjąć Chrzest Święty oraz postępować według Jego przykazań. Na tym tak naprawdę polega bycie uczniem.

Kościół Katolicki więc nie proklamuje samej wiary, lecz także życie w prawdziwej i posłusznej miłości do Jezusa. Pan Bóg podarowuje nam swoją Łaskę, a w zamian za tę Łaskę mamy obiwiązek i zawszczyt współpracować z samym Bogiem każdego dnia. Sam Bóg bez naszej woli nie sprawi, iż trafimy do nieba. Jest to dojrzały wybór każdego z nas, którego możemy dokonać każdego dnia, a zawsze możemy świadomie wybrać pozostanie wiernym.

Doktryna nr 6: Codzienna modlitwa oraz osobista relacja z Panem Jezusem.

My Katolicy wierzymy, iż należy szczerze i głęboko modlić się do Paha Jezusa, nie zaś jedynie “odklepywać” słowa jako przymus. Musimy pogłębiać z Nim prawdziwą i szczerą relację. To nie jedynie obowiązek wykonywany w niedzielę – jak to wiele ludzi myśli o Katolikach – lecz coś, co powinniśmy czynić codziennie przez całe życie. Naśladowanie Jezusa Chrystusa na swój sposób nie jest tylko czymś, co robimy, ale tym kim jesteśmy. Podejmujemy każdą decyzję myśląc o Nim. Poszukujemy Jego wskazówek w naszym życiu oraz idziemy tuż za Nim, poszukujemy Go całym sercem, umysłem, duszą, z całych swoich sił. Pan Jezus obiecał, iż jeśli tak będziesz postępować, będą tego owoce.

Wierzymy, iż należy wykorzenić grzech z życia dzięki Jego Łasce oraz mocy, ale też wyeliminować z życia bożki, które nie pochodzą od Niego.

 W artykule tym objaśniliśmy sześć fundamentalnych wierzeń Katolicyzmu oraz – mamy taką nadzieję – sprostowaliśmy pewne nieprawdziwe opinie na temat Katolików. Dowiesz się jeszcze więcej na temat głównych wierzeń Katolicyzmu w drugiej części tego artykułu.